Algemene voorwaarden CBSK

 

Artikel 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis
gebruikt.
1.    De gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Kastajelaan 119 4902RL te Oosterhout, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 82958173
2.    Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie CBSK een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
3.    Consument: een Wederpartij, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4.    Partijen: CBSK en de Wederpartij gezamenlijk.
5.    Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan
CBSK zich jegens de Wederpartij heeft verbonden
tot het verrichten van Werkzaamheden en/of de levering van Producten.
6.    Onderhoudscontract: een Overeenkomst aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd betreffende het door of namens CBSK verrichten van onderhoudswerkzaamheden.
7.    Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens
CBSK te verrichten werkzaamheden, waaronder,
doch niet uitsluitend, installatie- en onderhoudswerkzaamheden begrepen kunnen zijn.
8.    Producten: de in het kader van de Overeenkomst door of namens CBSK te leveren zaken, ongeacht of deze los worden verkocht dan wel in verband met de uitvoering van Werkzaamheden door of namens CBSK  worden geïnstalleerd of anderszins verwerkt.
9.    Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de
stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van
CBSK en iedere Overeenkomst.
 
2.    Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door CBSK worden betrokken.
3.    De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid,
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.    Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor
zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene
voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
5.    Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig,
laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te
treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
1.    Elk mondeling en Schriftelijk aanbod van Vairco Klimaattechniek is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld.
Een
aanbod van Vairco Klimaattechniek kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Wederpartij, nog door Vairco Klimaattechniek worden herroepen.
2.    Aan een aanbod van Vairco Klimaattechniek Klimaattechniek dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Vairco Klimaattechniek dat gebaseerd
is op door de Wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Wederpartij geen rechten ontlenen.
3.    Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding
van de Wederpartij afwijkt van het aanbod van Vairco Klimaattechniek, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vairco Klimaattechniek anders aangeeft.
4.    Indien Vairco Klimaattechniek de Wederpartij, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke bevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Wederpartij ter zake binnen
twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging gemotiveerd en Schriftelijk heeft geklaagd.
5.    Indien de Wederpartij de Overeenkomst op naam van een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De Wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
ARTIKEL 4. | ONDERHOUDSCONTRACTEN
1.    Een Onderhoudscontract wordt aangegaan middels een door Partijen te ondertekenen Schriftelijk contract en voorziet,
afhankelijk van hetgeen ter zake uitdrukkelijk en Schriftelijk is overeengekomen, in onderhoud ten aanzien van de in het contract gespecificeerde zaken. Het door Partijen ondertekende Onderhoudscontract vermeldt tevens voor het overige waarop de ter zake overeengekomen prestaties van CBSK betrekking hebben, inclusief de daarbij bijbehorende prijs.
2.    Een Onderhoudscontract wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen.
3.    Een Onderhoudscontract eindigt door opzegging per e-mail. Opzegging door de Wederpartij dient te geschieden uiterlijk de dag
vóór de volgende geplande onderhoudsbeurt.
ARTIKEL 5. | PRIJZEN, PRIJSWIJZIGINGEN, WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK
1.    Alle door CBSK vermelde en door de Wederpartij verschuldigde bedragen zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is vermeld en met dien verstande dat een aanbod gericht aan Consumenten deze bedragen (mede) inclusief btw
vermeldt.
2.    Indien en voor zover de prijs en/of eventuele bijkomende kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, zoals in geval van
een uurtarief of regieprijs, worden de daadwerkelijk door CBSK gewerkte uren c.q. gemaakte kosten op basis van nacalculatie aan de Wederpartij doorberekend.
3.    In geval uitdrukkelijk een richtprijs is overeengekomen, mag deze richtprijs, onverminderd het bepaalde in lid 4, met ten hoogste
10% worden overschreden.
4.    Het bepaalde in lid 3 geldt niet ter zake een prijsverhoging ten gevolge van wijzigingen in de Overeenkomst als bedoeld in de
volgende leden van dit artikel. De Overeenkomst omvat namelijk uitsluitend die prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen
Partijen zijn overeengekomen.
5.    Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst wat betreft
aard en/of omvang te wijzigen (waaronder een aanvulling op de Overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen Partijen tijdig
en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan, hetgeen gevolgen kan hebben voor hetgeen
oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de overeengekomen prijs tevens wijzigen. In geval van een wijziging van
 
een vaste prijs of richtprijs, zal CBSK daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
6.    In geval van door de Wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in
verband staande extra kosten voor haar rekening. Vairco Klimaattechniek
zal de Wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier
bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de Wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
7.    Indien na het sluiten van de Overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op
grond van door haar verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de Wederpartij, komen de extra kosten
voor haar rekening, tenzij CBSK de onjuistheid van de door de Wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. CBSK zal de Wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
8.    Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en (op)levering worden
gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in
prijs en termijn van uitvoering en/of (op)levering. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan is CBSK gerechtigd om
daaraan pas uitvoering te geven nadat de Wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden,
daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop of tijdsbestek waarbinnen (verder) uitvoering aan de Overeenkomst zal worden gegeven.
9.    Zonder daarmee in gebreke te komen, kan CBSK een verzoek van de Wederpartij tot wijziging van de Overeenkomst weigeren indien nakoming van de te wijzigen Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
ARTIKEL 6. | DERDEN
1.    CBSK is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij
de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. CBSK is, behoudens voor zover de wet daaraan onder de gegeven omstandigheden van het geval dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van eventueel door
hem ingeschakelde derden.
2.    Onder geen beding aanvaardt CBSK enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen
van derden met wie de Wederpartij zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit op voordracht of advies van CBSK is gebeurd.
 
3.    Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de eventuele derden die CBSK bij de uitvoering van de
Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of
strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan CBSK , jegens de Wederpartij een beroep doen op de bepalingen van
deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van CBSK, zelf partij bij de Overeenkomst.