Privacybeleid

CBSK hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. CBSK houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke weten regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijnverstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy policy;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaalnodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.

Als CBSK ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met mij wilt opnemen kan dit via de contactgegevens die u vindt op deze website. Over de wet AVG kunt u alles vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.